Molestowanie czy niewinny flirt? Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie to – zwłaszcza ostatnio – gorący temat. Wpisuje się w dyskusję o tym czym jest seksizm i co ze sobą niesie.

Wydaje sie, że   definicja i przejawy molestowania nie są jasne. Dlatego niektórzy przełożeni mogą być zdziwieni słysząc oskarżenia o molestowanie podczas, gdy sądzili, że okazują pracownicy  uświęconą tradycją atencję. Czy zbytnia poufałość to już molestowanie? Czy świński żart może być podstawą do oskarżeń?  

Molestowanie seksualne w miejscu pracy jest bardzo trudnym problemem, który dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Molestowani mogą być pracownicy oraz osoby, które ubiegają się o pracę. Molestować może nie tylko pracodawca, ale także przełożeni oraz współpracownicy. Molestowanie seksualne może przyjmować różne formy. Zostaje ono uznane za czyn bezprawny dopiero w chwili, gdy ofiara molestowania w sposób jednoznaczny wyrazi swój sprzeciw przeciwko takiemu jej traktowaniu. U podstaw tego zjawiska leży wykorzystywanie zawodowych zależności, pozycji i władzy.

Molestowanie seksualne - nadmierna poufałóść w miejscu pracy
Molestowanie seksualne to nie tylko nieprzyjemny, narzucony kontakt o zabarwieniu seksualnym. To każde niechciane i nieakceptowane przez ofiarę zachowanie naruszające je granice intymności i prywatności. Warto pomyśleć o tym zanim się młodej koleżance zajrzy głęboko w dekolt lub sypnie dowcipami o jej kształtnej pupie.

Poufałość czy nadużycie? 

Wokół molestowania seksualnego w miejscu pracy pojawiają się liczne spory, dyskusje i wątpliwości. Są to wciąż sprawy bardzo trudne i właśnie zaczyna się o nich mówić.  Temat molestowania seksualnego w miejscu pracy bardzo rzadko poruszany jest w polskiej literaturze oraz mediach. Ukazało się niewiele pozycji wyczerpująco opisujących zagadnienie.

Ofiara molestowania powinna dać wyraźnie sprawcy do zrozumienia, że nie akceptuje jego zachowania. Wyrażając swój wyraźny sprzeciw przeciwko takiemu działaniu, sygnalizuje przekroczenie pewnych granic. Można wtedy mówić i traktować molestowanie seksualne jako bezprawne. Wykluczenie molestowania zachodzi, gdy ewentualna zgoda na zachowanie pracodawcy jest wyraźna, a nie dorozumiana. Polski ustawodawca podkreśla także fakt, że podporządkowanie się lub przeciwstawienie pracownika wobec molestowania lub molestowania seksualnego nie może podlegać żadnym negatywnym konsekwencjom wobec niego.

Dwa rodzaje molestowania w pracy 

Wyróżnia się dwa rodzaje molestowania seksualnego w miejscu pracy:

quid pro quo – „coś za coś”,(sexual blackmail), szantaż seksualny zachodzący np. gdy osoba molestująca jest przełożonym wobec ofiary lub jest przedstawicielem pracodawcy. Decyzja o awansie zależy w tym przypadku od poddania się zachowaniom szefa,

– stwarzanie nieprzyjaznych (wrogich) warunków pracy – (creation of a hostie working environment), osobą molestującą jest przełożony, kolega z pracy czy osoba niezwiązana z miejscem pracy. Pełna definicja zjawiska musi zawierać obie, wymienione formy.

Za molestowanie seksualne mogą zostać uznane takie zachowania, jak: zniewagi i obelgi, insynuacje, niestosowane uwagi na temat ubioru, uczesania, wieku, sytuacji rodzinnej, lubieżne spojrzenia, różnego rodzaju pieszczoty  lub gesty o konotacji seksualnej, wprowadzenie protekcjonalnych lub paternalistycznych stosunków, które naruszają godność osobista ofiary, opowiadanie dowcipów lub prezentacja treści o charakterze pornograficznym.

Seksizm a molestowanie 

Niepożądane zainteresowanie seksualne i molestowanie z uwagi na przynależność do danej płci to zachowania uznawane za molestowanie seksualne. Pierwsze z nich oznacza  dotykanie mające charakter seksualny, komentarze i żarty o tematyce seksualnej, eksponowanie przedmiotów lub materiałów o charakterze seksualnym (kalendarze, fotografie), osobiste uwagi dotyczące seksu lub seksualności, komentarze dotyczące wyglądu o charakterze seksualnym, rozmowa o osobie w terminach seksualnych w jej obecności, udając, że rozmówcy nie dostrzegają jej obecności.

Molestowanie z uwagi na przynależność do danej płci to działanie skierowane przeciwko reprezentantowi grupy mężczyzn lub kobiet, niekoniecznie dotyczące seksualności danej osoby. Tu  przykładem mogą być obraźliwe komentarze na temat zdolności obydwu płci, zniewagi czy przekleństwa.

Molestowanie seksualne a prawa człowieka 

Komitet ONZ do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet uznał, że molestowanie seksualne jest formą dyskryminacji z powodu płci. Obejmuje ono takie niepożądane przez ofiarę zachowania seksualne, jak kontakt fizyczny (dotykanie, głaskanie, poklepywanie, szczypanie) lub próby doprowadzenia do niego; czynienie uwag o zabarwieniu seksualnym, a nawet opowiadanie niestosownych dowcipów, prezentowanie  treści o charakterze pornograficznym, czynienie propozycji lub domaganie się gratyfikacji seksualnych np. w postaci zbliżenia, pocałunku, spotkania lub dotknięcia. Oczekiwania sprawcy mogą zostać wyrażone za pomocą słów lub zachowania, którego intencje nie mogą budzić wątpliwości. Opisywane zachowania mogą być poniżające lub upokarzające, burzyć poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Męskość i machismo 

W analizach molestowania seksualnego ogromna rolę pełnią uwarunkowania kulturowe. Znaczenie ma tu status społeczny kobiet i mężczyzn oraz akceptacja agresywności, także seksualnej, ze strony mężczyzn. Różnice między sprawcą – kobietą a sprawcą – mężczyzną dotyczą właśnie tego statusu.

Mężczyźni zazwyczaj są przełożonymi swoich ofiar. Pracodawcy odmiennie traktują obydwie płcie, wykorzystują swój stosunek nadrzędności w relacji pracodawca-pracownik. Element władzy pełni tu zazwyczaj rolę decydującą. Podobnie jest w przypadku współpracownika, który zajmuje wyższe stanowisko w hierarchii zawodowej. Warunki pracy molestowanej kobiety odbiegają od sytuacji pozostałych pracowników w organizacji. Wydajność pracy molestowanych jest niższa w trudniejszym i gorszym otoczeniu, a także zmniejsza się ich szansa na awans czy podwyżkę.

Kobiety – sprawcy w wielu przypadkach, nie różnią się statusem zawodowym od swoich ofiar. Znawcy tematu uważają, że molestowanie koleżanki czy kolegi z pracy znajdującego się na podobnym hierarchicznie stanowisku pracy wynika z dominacji, ale w zakresie silniejszego charakteru. W przypadku molestowanej kobiety może chodzić o podkreślenie słabości jej samej płci.

Dlaczego kobiety się nie bronią? 

Molestowanie seksualne to nadal zjawisko utajnione. Uważa się za coś całkiem normalnego, że można w pracy czynić seksualne propozycje, dotykać, wykorzystywać oraz poklepywać. Zachowania takie wpisane są nawet bowiem w naszą kulturę i uświęcone tradycją. Mężczyźni tkwią w przekonaniu, że kobiety cieszy i podnosi ich poczucie własnej wartości to, że się je traktuje jako obiekt seksualny. Dla wielu grup mężczyzn samo określenie ich „naturalnych”, „męskich” zachowań jako molestowania wydaje się zarzutem niewłaściwym lub feministycznym. Większość kobiet i mężczyzn, także politycy, uważa molestowanie seksualne w miejscu pracy za coś „zwykłego”. Mężczyźni, w wielu przypadkach szczycą się nim, kobiety pokornie znoszą.

Główne przyczyny, które utrudniają osobom molestowanym korzystanie z przysługującym im praw to:

  • wstyd,
  • stereotypy związane z płcią,
  • brak umiejętności wyrażania sprzeciwu wobec osoby wyższej rangą,
  • brak edukacji czy polityki równościowej w miejscu pracy,
  • brak dostępu do informacji, pomocy prawnej czy psychologicznej,
  • niemożność udowodnienia molestowania seksualnego w sądzie.

Molestowanie seksualne według prawa

Molestowanie seksualne to moralne, prawne i polityczne zło. Moralne, ponieważ doprowadza do czyjegoś cierpienia, upokorzenia i krzywdy. Prawne, ponieważ kodeks pracy i kodeks karny przewidują za jego popełnienie określone sankcje, a polityczne, gdyż stanowi jedną z poważnych i częstych form nadużycia władzy.

Sprawy o molestowanie seksualne są niezwykle trudne, ciężko w nich o twarde dowody. Zazwyczaj sąd musi rozstrzygnąć jedynie na podstawie oświadczeń oskarżających i oskarżonego. Kto wyda się sądowi bardziej wiarygodny, ten wygra. Takich spraw jest więc w Polsce wciąż bardzo mało.  Molestowanie seksualne w pracy, w prawodawstwie europejskim stanowi jedną z najpoważniejszych form przemocy seksualnej i psychicznej, z jaką mamy do czynienia w sferze życia publicznego. Polska, będąc w Unii Europejskiej, musiała uznać ten fakt i dostosować swoje prawodawstwo i instytucje stojące na jego straży. Kodeks pracy jasno i klarownie definiuje problem, a ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy określa sposoby pomocy osobom molestowanym w miejscu pracy. W tym kontekście pozostaje tylko, osobom decyzyjnym i zaangażowanym w opisywany problem, wykorzystywać tło prawne i instytucyjne, do walki ze zjawiskiem molestowania seksualnego w miejscu pracy. Problem przeciwdziałania przemocy tkwi więc nie tyle w braku narzędzi, ile w społecznej i indywidualnej świadomości.

Edukacja dla bezpieczeństwa 

W szkołach brak odpowiedniego szkolenia dla dzieci o ich elementarnych prawach. Młodzi ludzie nie posiadają wiedzy o prawie do nietykalności osobistej. Nie mają edukacji seksualnej, z której mogliby się dowiedzieć, jak postępować w przypadku zagrożenia przemocą seksualną.

Pracownicy powinni mieć zapewnione napisanie wniosku do pracodawcy o zaprzestanie złych praktyk oraz pomoc w napisaniu skargi do sądu pracy. Powinni być świadomi, że mogą zawiadomić prokuraturę, jeśli molestowanie stanowiło przestępstwo. Wreszcie powinni być poinformowani o dostępie do całodobowego numeru telefonu dla osób doświadczających dyskryminacji.

Państwowa Inspekcja Pracy winna udzielać, w szerokim zakresie, porad prawnych, przeprowadzać inspekcję w miejscu pracy i organizować szkolenia na wzór prac wdrożonych w Unii Europejskiej.

W miejscach pracy wciąż nie przeprowadza się szkoleń w zakresie przestrzegania zasady równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji w różnych jej formach. Polskie zakłady pracy oraz uczelnie nie posiadają pełnomocnika ds. równego traktowania.

Polskie prawo zapewnia kobiecie i mężczyźnie równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. W tym kontekście pracodawcy powinni mieć wolę przeciwdziałania molestowaniu oraz wiedzę na temat przepisów antydyskryminacyjncych. Brak wsparcia psychologicznego oraz prawnego dla osób doświadczających przemocy w miejscu pracy stanowi milczenie wokół molestowania seksualnego.

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553)
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 708)

 

 

 

Summary
Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Article Name
Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Description
Dowiedz się czym jest molestowanie seksualne - kiedy Twoje prawa jako pracownika zostają zdecydowanie naruszone i co możesz z tym zrobić? Ofiara molestowania powinna dać wyraźnie sprawcy do zrozumienia, że nie akceptuje jego zachowania. Wyrażając swój wyraźny sprzeciw przeciwko takiemu działaniu, sygnalizuje przekroczenie pewnych granic. Można wtedy mówić i traktować molestowanie seksualne jako bezprawne. Wykluczenie molestowania zachodzi, gdy ewentualna zgoda na zachowanie pracodawcy jest wyraźna, a nie dorozumiana. Polski ustawodawca podkreśla także fakt, że podporządkowanie się lub przeciwstawienie pracownika wobec molestowania lub molestowania seksualnego nie może podlegać żadnym negatywnym konsekwencjom wobec niego.
Author
Publisher Name
Portal Zdrowia Seksualnego
Publisher Logo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Eskperci

Maria Koniec
kosmetolog

Maria Koniec – kosmetolog

Maria Koniec jest kosmetologiem i ekspertem profesjonalnej pielęgnacji skóry.

Ukończyła Wydział Kosmetologii  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W swojej pracy w SkinClinic łączy najnowsze technologie estetyczne z metodami kosmetycznymi tworząc nowoczesne i efektywne programy do walki z niedoskonałościami i problemami skóry.

Ekspert w zakresie przeprowadzania zabiegów endermologii, LipoShock i Zaffiro oraz z wykorzystaniem ultradźwięków. Autorka licznych publikacji z zakresu kosmetologii.

 

dr Monika Bujanowska
internista, lekarz medycyny estetycznej

Dr Monika Bujanowska –  Internista, lekarz medycyny estetycznej.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej w Łodzi. Stale uczestniczy w  szkoleniach i stażach w Polsce i za granicą z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.  Ponadto zajmuje się szkoleniem  z zabiegów z kwasem hialuronowym, toksyną botulinową.

Należy do  Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej ESCAD oraz do Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging.

W klinice SkinClinic  wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej oraz zabiegi laseroterapii. W 2015 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie od serwisu znanylekarz.pl – Certyfikat Jakości i Zaufania.

dr n. med. Iryna Kozicka
ginekolog, położnik

dr n. med. Iryna Kozicka- specjalista ginekolog położnik

Dr Kozicka jest  absolwentką Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, jest ekspertem z zakresu ginekologii estetycznej.

Pracując długo na stanowisku starszego asystenta Szpitala Specjalistycznego Inflancka, zdobywała wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Odbyła także liczne kursy w kraju i zagranicą , między innymi w Austrii i Niemczech.

Teraz pracuje w warszawskiej klinice SkinClinic, gdzie zajmuje się m.in. ginekologią estetyczną. Dotychczas ukończyła wiele szkoleń z zakresu stosowania kwasu hialuronowego w ginekologii estetycznej, wykorzystania nici w zabiegach liftingujących pochwy i krocza oraz laseroterapii w ginekologii estetycznej, prowadzone przez znanego wloskiego specjalistę Nicola Zerbinatti. Doswiadczenie w zakresie labioplastyki zdobywa pod kierownictwem znanego polskiego specjalisty Dr n. med R. Kuźlika, eksperta w dziedzinie ginekologii plastycznej.

Piotr Cywiński
sexcoach, edukator seksualny

Piotr Cywiński – sexcoach, edukator seksualny

Od lat jest zafascynowany pojęciem seksualności w – jak sam podkreśla –  miękkim znaczeniu tego słowa. Jest orędownikiem wolności seksualnej, akceptacji poglądów i zachowań oraz idei edukacji seksualnej dzieci, młodzieży i dorosłych dalekiej od
seksualizacji.

W życiu prywatnym i zawodowym promuje pojęcie bezpiecznych i świadomych relacji opartych na otwartości i zrozumieniu wzajemnych potrzeb. Zasada, która przyświeca mu w pracy to : „Człowiek jest istotą seksualną od kołyski, aż po grób
oraz „Jeśli nikogo nie krzywdzisz – to rób, co Ci w duszy gra.”

Na zlecenie Komisji Europejskiej i we współpracy z ministrą Magdaleną Środą współtworzył kampanię społeczną For Diversity. Against Discrimination.

Aktualnie  poszerza  wiedzę na SexCoachUniversity, gdzie ma zamiar w najbliższym czasie certyfikować się i pracować z ludźmi, pomagając im odkryć i zaakceptować ich własną seksualność oraz pracować nad komunikacją w relacjach.

Poza studiami w Szkole Głównej Handlowej, ukończyłem SAR – Sexual Attitudes Re-Asessment & Re-Structuring Training (AASECT) oraz ASPEX – Advanced Sexological Personal Exploration Xperience.

Od kilku lat prowadzi edukacyjne audycje radiowe Demoralizatornia oraz z Evgenią Aleksnadrową Sex: Wyszukaj, w których przybliżam słuchaczom ideę pozytywnej seksualności. Współpracuję też z Instytutem Pozytywnej Seksualności.

dr n. med Aneta Gziut
kardiolog, hipertensjolog, internista

dr n. med.  Aneta Iwona Gziut , kardiolog, hipertensjolog, lekarz chorób wewnętrznych – obecnie w trakcie habilitacji.

Jestem jedną z głównych specjalistów na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i oddziale ‚R” w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Jestem także autorką wielu projektów badawczych.  Pracuję w Mokotowskim Centrum Zdrowia.

Izabela Cisek – Malec
coacherka ciała, nauczycielka świadomej seksualności

coacherka ciała, nauczycielka świadomej seksualności, trenerka rozwoju osobistego w obszarze relacji intymnych, mentorka.

Najczęściej praktykuję techniki pracy z oddechem, ciałem, ruchem, świadomymi formami tańca oraz seksualności. Najbardziej interesuje mnie wspieranie innych w zaprzyjaźnianiu się ze swoim ciałem i zamieszkaniu w nim w pełni – powołałam do życia autorską metodę Coaching Ciała , która jest praktykowaniem uważnej obecności w ciele. Dzięki temu tworzy się przestrzeń, by swobodnie przepływała życiodajna i kreatywna siła – energia seksualna.

W pracy warsztatowej korzystam z metod i narzędzi (m. innymi NVC), które poznałam w trzyletniej Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego przy Dojrzewalni Róż oraz podczas rocznego kursu Ruchu Autentycznego (INSITUTE FOR INTEGRATIVE BODY WORK AND MOVEMENT THERAPY w Wielkiej Brytanii).

Zgłębiam neotantrę i tao seksualności, praktykując je od wielu lat. Ukończyłam Clinical Sexology Live Training oraz Advanced Sexological Personal Exploration Xperience, szkolenia prowadzone przez Dr Patti Britton z San Franscisco, założycielkę SexCoachU, twórczynię integralnego coachingu seksualności (połączenia wiedzy medycznej z różnorodnymi programami rozwoju osobistego i duchowego).

Ukończyłam studia w podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pomagam kobietom, które chcą zadbać o relację z własnym ciałem, by mogły lepiej zarządzać swoją energią, także seksualną. Jak również tym, dla których ważna jest intymność z samą sobą i innymi oraz świadomie tworzone relacje intymne. Przede wszystkim wspieram osoby, które pragną ucieleśnić swoją seksualność.

www.coachingciala.pl

Summary
Izabela Cisek - Malec
Article Name
Izabela Cisek - Malec
Description
Izabela Cisek - Malec - coacherka ciała, nauczycielka świadomej seksualności, trenerka rozwoju osobistego w obszarze relacji intymnych, mentorka.
Author
Publisher Name
Portal Zdrowia Seksualnego
Publisher Logo
Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz
specjalista chorób wewnętrznych, kardiologia

Artur Mamcarz – prof. dr hab med; Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

W 1983 ukończył studia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych (I stopień w 1987 i II stopień w 1990)[1] i kardiologii.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1988 w Akademii Medycznej w Warszawie, tytuł rozprawy  Nadciśnienie tętnicze graniczne. W 2001  uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Nieme niedokrwienie – częstość występowania, uwarunkowania kliniczne i prognostyczne znaczenie w trzech grupach pacjentów]. W 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Przez ponad 20 lat związany z Szpitalem Bródnowskim. Od 2006 Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu na Solcu. W kadencji 2005–2008 i w kadencji 2012–2016 Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencji 2016–2020 Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. studentów IV–VI roku studiów.

Członek wielu towarzystw naukowych w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Autor lub współautor ponad 700 publikacji, w tym rozdziałów w książkach i monografii. Współredaktor wielu książek z zakresu kardiologii, a także materiałów multimedialnych, dotyczących diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. Do jego głównych zainteresowań naukowych należy medycyna sportowa. Jest twórcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Kardioprofil i członkiem zespołów redakcyjnych wielu czasopism medycznych.

Summary
prof. dr hab. med Artur Mamcarz - kardiolog
Article Name
prof. dr hab. med Artur Mamcarz - kardiolog
Description
Profesor Artur Mamcarz dla Portalu Zdrowia seksualnego mówi o skutkach chorób układu krązenia dla zycia intymnego kobiet i mężczyzn.
Author
Patrycja Wonatowska
edukatorka seksualna

edukatorka seksualna

Edukacją seksualną zajęłam się ponad 4 lata temu.
Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, które upowszechniają wiedzę z
zakresu ludzkiej seksualności, ale także oferują wsparcie osobom narażonym na
wykluczenie społeczne.

Na co dzień działam na rzecz promowania zdrowia seksualnego i wiem jak ważne jest
wieloaspektowe spojrzenie na ludzką seksualność. Rok temu dolączyłam do zespołu  Instytutu Pozytywnej Seksualności

Podczas pracy indywidualnej i grupowej poruszam aspekty medyczne, jak i społeczno-kulturowe.

Zrozumiała komunikacja seksualna, afrodyzjaki czy nowinki technologiczne to
zagadnienia, które są w samym centrum moich ostatnich zainteresowań zawodowych.

Monika Kowalczyk
body&sex coach, trenerka rozwoju osobistego

Pani od przyjemności
Body&sex coach, trenerka rozwoju osobistego, instruktorka zajęć artystycznych. Człowiek orkiestra i kobieta renesansu.

Wspiera kobiety w budowaniu pewności siebie i odkrywaniu seksualności. Dzieli się wiedzą o emocjach, asertywności, kreatywności oraz wielu innych ważnych w życiu umiejętnościach.
Instruktorka tańców kobiecych i świadomości ciała, tancerka. Specjalizuje się w burlesce i szeroko rozumianym tańcu brzucha.

Liderka projektu taneczno-rozwojowego ASTARTE.

Wulkan energii oraz pasjonatka improwizacji. Ukończyła liczne kursy, a także warsztaty z zakresu pracy z ciałem (analiza ruchu – LMA/BF, podstawy DMT, choreoterapia, taniec i ruch w edukacji i rozwoju, improwizacja ruchu i symbolika ciała, ruch autentyczny).

Katarzyna Grzybowska
 położna

Katarzyna Grzybowska – położna, Centrum Usług Edukacyjno Położniczych Dom Narodzin

Zawód położnej wykonuję od 1989 r.

Na początku pracy zawodowej związana byłam ze Szpitalem Klinicznym Nr 2, im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej . Od początku lat 90 zainteresowałam się zmianami powstającymi w polskim położnictwie i zaczęłam propagować ideę porodu naturalnego i praw kobiet do wyboru miejsca porodu. Na stałe nawiązałam współpracę z Fundacją Rodzić po Ludzku  także  jako współorganizatorka’ Akcji Rodzić po ludzku.
W 1996 r.  byłam organizatorką sali do porodu w wodzie w bloku porodowym w Wołominie .

Współpracuję z samodzielną praktyką położniczą w Hanowerze , w Holandii gdzie odbyłam staże w Domu Narodzin i przy porodach w domu. Razem z zespołem samodzielnych położnych stworzyłam Model Opieki Okołoporodowej w Praktyce Pozaszpitalnej, przyjmuję porody w domu.

Od 1996- do chwili obecnej, prowadzę zajęcia we własnej Szkole Rodzenia – Centrum Usług Edukacyjno Położniczych „Dom Narodzin”. Od 1998 roku, moja indywidualna praktyka położnej wpisana została do rejestru Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 514
Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Położnych i Rodziców Dobrze Urodzeni.

Aktualnie jestem związanaze Szpitalem Św. Zofii i pracuję w bloku porodowym.

Wraz z grupą położnych zainicjowałam i przygotowałam projekt Zielonej linii oraz projekt oddziału porodów naturalnych samodzielnie prowadzonego przez położne w Szpitalu Św. Zofii. Współorganizuję konferencje i szkolenia dla położnych.

25.o8.2011r. Ministerstwo Zdrowia doceniło moją pracę, honorując mnie medalem za zasługi dla ochrony zdrowia.

Anna Jabłońska
psycholog, seksuolog

Absolwentka Psychologii i Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomomowych studiów z zakresu Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła studia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Wychowania do Życia w Rodzinie oraz szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.

Certyfikowana instruktorka masażu Shantala i Shantala Body Touch.

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min na oddziale nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie; w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie; w Instytucie Psychologii Zdrowia, Zespole Żłobków m. st Warszawy.

Specjalizuje się w psychologii dziecka i rodziny, seksuologii, terapii par i psychologii wychowawczej.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania i zaburzenia nastroju, psychoedukację, edukację seksualną oraz szkolenia i warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu seksuologii, umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i rozwoju osobistego.

Prowadzi wsparcie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez zajęcia stymulujące prawidłowy rozwój dziecka. Zajęcia są zalecane szczególnie dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi. Wspiera rodziców małych dzieci poprzez prowadzenie instruktaży z zakresu masażu Shantala i instruktaży na temat właściwie dobranych zajęć czy sposobów zabaw z dziećmi wspomagających ich rozwój, rozwijających motorykę małą, kontakt społeczny itd.

Pracuje również z parami w zakresie podnoszenia poziomu satysfakcji ze współtworzonych związków, z rodzinami i pacjentami indywidualnie.
Założycielka Centrum Świadomego Rozwoju – Psycholog do Domu. Propaguje pracę w domu pacjenta jako środowisku z założenia przyjaznym i znanym. Zgodnie z tym założeniem instruktaże terapia prowadzone w taki sposób przynoszą lepsze i szybsze efekty. Prowadzi sesje bezpośrednio w domu pacjentów – wizyty domowe oraz przez skype.

USŁUGI:
• konsultacje psychologiczne;
• psychoterapia;
• wsparcie psychologiczne;
• interwencja kryzysowa;
• relaksacja;
• diagnoza i terapia dzieci i młodzieży;
• instrukataże prowadzone dla rodziców z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka;
• instruktaż masażu Shantala (masaż niemowląt i małych dzieci) dedykowany rodzicom małych dzieci;
• psychoedukacja;
• edukacja seksualna;
• warsztaty i szkolenia psychologiczne;
• terapia par;
• diagnoza i terapia psychologiczno – seksuologiczna;

Z zamiłowania fotograf. Mama Julii. Pasjonatka ogrodnictwa i zdrowego odżywiania.

dr Maciej Lewandowski
specjalista ginekolog położnik

Od 1997 roku praktykuje tylko prywatnie, ale utrzymuje  intensywną działalność zabiegową, porodową i operacyjną we współpracy z prywatną kliniką Iatros . Wraz z dr Katarzyną Lewicką stworzył koncepcję autorskiej opieki lekarskiej, jej elementem jest współpraca z najlepszymi firmami diagnostycznymi w Polsce. Nieustannie poszerza wiedzę, uzyskał  europejski certyfikat umiejętności European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract w zakresie koloposkopii. Każdego roku  uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach naukowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

koloposkopia - certyfikat dr Macieja Lewandowskiego

dr n. hum. Izabela Fornalik
pedagożka specjalna i edukatorka seksualna

Izabela Fornalik – dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni, realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową).

Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Stowarzyszeniu Bardziej Kochani oraz w Fundacji JiM w Łodzi prowadzi punkt konsultacyjny (dotyczący seksualności) dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Obecnie zdobywa kwalifikacje psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.

Izabela Dziugieł
psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka

Certyfikowana sexological bodyworker czyli seksuolożka pracująca z ciałem.

Ukończyłam wydział Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Odbyłam szkolenie w Terapii Schematu u osób z osobowością z pogranicza (borderline), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Trening seksuologiczny kontynuuję w American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists (AASECT) i The International Institute for Sexological Bodywork.
Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych jak i terapię par. W pracy integruję wiele podejść  by osiągnąć cel, którym jest optymalne funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne i seksualne. W mediach promuję pozytywne podejście do seksualności a rozważania o terapii, seksie i życiu i wpływie nowych technologii, publikuję na blogu:

http://sexytherapy.tv/

dr n. med. Katarzyna Bajszczak
psycholog-seksuolog kliniczny, seksuolog dziecięcy, psychoterapeuta

psycholog, seksuolog, seksuolog dziecięcy, psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży.

Pracuje w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Endokrynologicznej.

W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z rozwojem psychoseksualnym, dojrzewaniem płciowym, kształtowaniem tożsamości psychoseksualnej.

Jest doktorem nauk medycznych, absolwentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracę doktorską pisała na temat jakości życia osób z zaburzeniami rozwoju płci. To bardzo rzadki zespół wad wrodzonych, które skutkują nieprawidłową budową wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych.

Wcześniej ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2-letnie podyplomowe studia specjalizacyjne z seksuologii klinicznej oraz 4-letnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre.

Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju płci. Prowadzi działalność dydaktyczną obejmującą te zagadnienia.

Regularnie bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych zaburzeniom seksuologicznym oraz endokrynologicznym.

Jako psychoterapeuta z długim doświadczeniem, szkoli osoby, które dopiero zastanawiają się czy chcą zostać psychoterapeutami.

Zainteresowania naukowe i zawodowe to: zaburzenia rozwoju płci i dojrzewania płciowego, społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami rozwoju płci, stosunek do własnego ciała, stygmatyzacja i lęk przed oceną związane z nieprawidłowymi narządami płciowymi, psychoterapia zaburzeń seksualnych osób dorosłych, psychoterapia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, szczególnie tych związanych z nieprawidłowym rozwojem psychoseksualnym.

katarzynabajszczak@gmail.com

www.bajszczak.pl

 

 

mgr Elżbieta Kaden
magister położnictwa

Magister położnictwa; absolwentka WUM Wydz. Nauki o Zdrowiu jest terapeutką biofeedbak zajmuje się w rehabilitacją mięśni dna miednicy.
Prowadzi Poradnię Wczesnej Rehabilitacji Poporodowej i Uroginekologicznej w Centrum Medycznym ‚Żelazna ” w Warszawie. Jest wykładowcą WUM, autorką licznych artykułów w prasie branżowej, e-booka o alternatywnych metodach łagodzenia bólu porodowego, akredytowanych szkoleń dla położnych.
Prywatnie matka dwóch córek, entuzjastka podróży, ineresuje się historią sztuki, lubi jazz ,chillout i kino ( głównie europejskie ).

dr Agata Loewe
seksuolog, edukatorka seksualna

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Human Sexuality (DHS) i kontynuuje studia w kierunku uzyskania Ph.D; Specjalizuje się w  badaniach  nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i  identyfikacjami płciowymi oraz alternatywnymi stylami życia.

Więcej informacji: agataloewe.commoreLove.eu

Karo Akabal

Karo Akabal – Założycielka pierwszej w Polsce Sex & Love School, oferującej kursy online dla kobiet, które chcą budować zdrowe relacje intymne i praktykować przyjemność w życiu codziennym.

Prowadząca kobiecą telewizję Sex & Love TV, autorka cyklu „Listy od Karo”, trenerka przyjemności i efektywnej komunikacji w relacjach intymnych.  Propagatorka orgazmicznego stylu życia i pozytywnej seksualności. Licencjonowany sex-coach. Prywatnie mama nastolatki i dwóch synów. 

www.KaroAkabal.pl

dr Agnieszka Sura
dermatolog, specjalista medycyny estetycznej

Specjalizuje sie w medycynie estetycznej i laseroterapii. Od 2004 roku  prowadzi praktykę prywatną.

Główne pola zainteresowania to odmaładzanie i regenaracja skóry przy użyciu nanowoczesniejszych technik chirurgii laserowej  i kwasu hialuronowego, także odmładzania i nawilżania okolic intymnych. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Laserowej i Chirurgii ASLMS.

Małgorzata Pogorzelska
Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Psychoterapeuta akredytowany przez EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie, pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz prywatnym gabinecie gdzie zajmuje się terapią par oraz terapią indywidualną. Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to praca z dysfunkcjami seksualnymi, zwłaszcza obejmującymi problematykę zaburzeń popędu, podniecenia i orgazmu oraz leczenie zaburzeń seksualnych wiążących się z bólem.

dr Zbigniew Klimczak
specjalista angiolog

dr Zbigniew Klimczak – angiolog

 Od wielu lat prowadzi praktykę leczenia chorób naczyń. Ekspert w wykonywaniu badań USG naczyń,
leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorową (VTE), przewlekłej choroby tętnic kończyn dolnych (PAD), chorób układu limfatycznego, chorób tętnic nerkowych, trombofilii, niewydolności żylnej (żylaki), zaburzeń mikrokrążenia ( objaw Raynauda), choroby wieńcowej, tętniaków, udarów mózgu a także  naczyniowym zespołami uciskowymi, owrzodzeniami kończyn dolnych.

Więcej informacji: ameds.pl

Ewa Wituszyńska
PlumBum

Współzałożycielka PlumBum, pierwszej polskiej marki intymnych akcesoriów dla kobiet. Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu i sprzedaży. Związana z branżą wydawniczą oraz social media. Prywatnie mama pięcioletniej Klary.
Więcej informacji o PlumBum: www.plumbum.com.pl

Anna Czarnecka
Coach ECPC, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Właścicielka Inner Garden.

Ukończyła akredytowaną przez ICF Szkołę The Art and Science of Coaching prowadzoną przez Erickson College International z Vancouver we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada dyplom Erickson Certified Professional Coach, jest w trakcie akredytacji ACC w ICF ( International Coach Federation).

Ukończyla podyplomowe Dwuletnie Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Arteterapia i Trening Kreatywności.

Jako psychoterapeuta kształci się w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz ( F 10 ). Prowadzi indywidualne sesje psychoterapii i sesje coachingowe, treningi umiejętności miękkich oraz warsztaty rozwoju osobistego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

dr n. med, mgr Robert Kowalczyk
psycholog, seksuolog

Psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003), Studiów podyplomowych z zakresu opiniowania sądowo – psychologicznego: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2007), Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu (2007).
Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje (wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.
Zainteresowania naukowe: zdrowie seksualne pacjentów cierpiących na schorzenia somatyczne i psychiczne, osób należącym do mniejszości seksualnych i genderowych oraz problematyka wczesnej interwencji seksuologicznej w grupie dzieci i dorosłych.

dr Stefan W. Czarniecki
specjalista urolog

Specjalista urolog w AMEDS. Drugi urolog w Polsce, który uzyskał certyfikat EDAP TMS dla Ablatherm® HIFU.
Jest lekarzem rezydentem Urologii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W szpitalu Mater Dei na Malcie odbywał rotacje kliniczne, a praktyki medyczne na oddziałach kardiologii inwazyjnej, medycyny wewnętrznej i medycyny ratunkowej.

Dr Stefan W. Czarniecki urodził się w USA. Studiował na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Posiada certyfikaty PTU w urologicznej diagnostyce ultrasonograficznej. Uczestniczył w wielu kursach naukowych i doskonalących. Jest wykwalifikowanym operatorem terapii RENOVA w leczeniu zaburzeń erekcji. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu tego schorzenia u mężczyzn, w jedynym centrum seksulogicznym VEDI Clinic w Polsce.
Jest członkiem PTU, EAU.

http://www.ameds.pl/

Agata Zaborek-Welikan
psycholog, hipnoterapeuta

Absolwentka Szkoły WyższejPsychologii Społecznej w Warszawie gdzie ukonczyła studia z zakresu psychologii klinicznej oraz seksuologii klinicznej.

Specjalizuje się w terapii hipnozą. Posiada państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie prowadzenia hipnozy i hipnoterapii. Prowadzi prywatną praktykę w Warszawie, gdzie zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych (w tym zaburzeń seksualnych). Więcej: www.centrumhipnoterapii.pl

dr Jowita Dejewska
dermatolog, wenerolog, medycyna estetyczna

Absolewentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 13 lat pracuje jako dermatolog, od 8 lat – również jako lekarz medycyny estetycznej. Na co dzień zajmuje sie dermatologią kliniczną, alergiami skórnymi, dermatochirurgią, dermatoskopią znamion, laseroterapią oraz zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach specjalistycznych.

Od kilku lat prowadzi w centrum Warszawy własny gabinet dermatologiczny.

DERMADERMIS Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej; ul. Jakubowska 22/1, Warszawa, Saska Kępa; Tel: 695 333 695.

Marta Niedźwiecka
Sex Coach

Pierwsza w Polsce sex coach, z dyplomem amerykańskiego The Institute for Advanced Study of Human Sexuality San Francisco. Ukończyła także Life Coaching na Collegium Civitas w Warszawie. Jest w zespole trenerskim Akademii Zwierciadła i pisze felietony do internetowego wydania magazynu. Współpracuje z Fundacją Mama, pomagając matkom w powrocie do kobiecości i seksualności. Prowadzi sesje indywidualne i przez Skype oraz warsztaty.

Więcej informacji: sex-coach.pl

Dorota Sakowska
Body worker, trenerka seksualna

Podczas spotkan i warsztatów zachęca do rozpoznawania i artykułowania swoich osobistych potrzeb, także intymnych, poznawania seksualnych możliwości własnego ciała. Propagatorka pozytywnej seksualności.

mgr Anna Tychmanowicz
Farmaceuta

Specjalista farmacji aptecznej. Od 12 lat prowadzi aptekę “Radosna” w Warszawie. Laureatka nagrody “Anioły farmacji” przyznawanej za przyjazny I wspierający stosunek do pacjenta.

Więcej informacji: radosna.pl

Sylwia Leszczyńska
Dietetyk kliniczny, psychodietyek

Właścicielka Instytutu  Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej SANVITA
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Autorka licznych publikacji w czasopismach, ekspert ds. żywienia w mediach (m.in. Sztuka życia, Miasto Kobiet, Kobiece Prawdy), ekspert w programie Sztuka życia.

Specjalistka w zakresie leczenia dietą niepłodności i obniżonej płodności, a także dietoterapii otyłości i chorób współistniejących.

Redaktor prowadząca czasopisma Współczesna dietetyka, autorka książki Dieta dla płodności.

Instytut Sanvita: ul. Bracka 18/46; 00-132 Warszawa-Śródmieście;

 Informacja i rezerwacja:+ 48 535 300 340;

info@instytutsanvita.pl
www.instytutsanvita.pl

dr n. med. Dariusz Wasilewski
psychiatra

Absolwent I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalista II stopnia z psychiatrii, doktor nauk medycznych, dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie, stały współpracownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholem (ISBRA).

Więcej informacji: psychomedica.pl

dr n. med. Maciej Zarębiński
kardiolog

Specjalizuje  się w kardiologii inwazyjnej, ma wieloletnia praktyke w zabiegach koronarografii, angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA- percutaneous coronary angioplasty) i wszczepianiu stentów, także stentów uwalniających leki (DES- drug eluting stents). Wykonuje również zabiegi przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) i PFO u pacjentów po udarach mózgu.

Więcej informacji: www.ameds.pl

dr Roman Sosnowski
urolog

Pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.  Jego szczególne zainteresowania to zainteresowania diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych układu moczowego m.in. raka gruczołu krokowowego (prostaty), nerki czy pęcherza moczowego. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji.

Więcej informacji: dev.romansosnowski.pl

dr n. med. Anna Lewitt
dietetyk

Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Założycielka Centrum Medycznego dr n. med. Anna Lewitt Centrum Treningu Osobistego i Dietetyki – EGO. \

Twórczyni autorskiego programu Skuteczne Odchudzanie. Specjalizuje się w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim nadwagi i otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, anoreksji i bulimii.

Więcej informacji: centrumego.pl

dr n. med. Witold Rogiewicz
ginekolog położnik, ultrasonolog

Specjalista ginekologii, połoznictwa i ultrasonografii z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) oraz certyfikatami Fetal Medicine Foundation (FMF).

Więcej informacji: rogiewicz.pl

dr Jan Karol Wolski
urolog, androlog, chirurg dziecięcy

Specjalista urolog, FEBU specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy, konsultant ds. andrologii.

Współpracownik Kliniki Leczenia Niepłodności “NOVUM” w Warszawie.

Więcej informacji: novum.com.pl

dr Beata Strelińska
ginekolog położnik, ultrasonolog

Dużą część zawodowej uwagi poświęca antykoncepcji, leczeniu niepłodności, diagnostyce i leczeniu chorób szyjki macicy, laseroterapii.

Więcej informacji: beatasterlinska.ginweb.pl

dr Jacek Tulimowski
ginekolog położnik

Specjalizacje: antykoncepcja / HTZ, antykoncepcyjne wkładki wewnątrzmaciczne, prowadzenie ciąży, leczenie niepłodności, diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy – laser, kolposkopia, koagulacja, ultrasonografia – pełen zakres, cystoskopia, KTG.

Więcej informacji: jacektulimowski.ginweb.pl